Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor Ida Jóźwiak
Dodano 07-11-2018

Podsumowanie stanowiska UKNF w sprawie podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z dnia 23 października 2018 r.

Dnia 23 października 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko w sprawie podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Najkrócej mówiąc, KNF przypomina, że zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych może się zajmować tylko posiadający odpowiednie zezwolenie podmiot, którego funkcjonowanie daje rękojmię zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy sekurytyzacyjnych. Szczególnie istotne jest, by TFI posiadało możliwość skutecznego sprawowania nadzoru nad podmiotem, któremu zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu sekurytyzacyjnego.

W swoim stanowisku KNF zwraca uwagę na następujące zagadnienia:

  • Na podstawie art. 45a ust. 1 u.f.i. TFI może zlecić innemu podmiotowi, w drodze pisemnej umowy, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi FIZ, w tym funduszy sekurytyzacyjnych.
  • W przypadku funduszu sekurytyzacyjnego, TFI może zawrzeć umowę o zarządzanie całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności wyłącznie z podmiotem posiadającym zezwolenie Komisji (art. 192 u.f.i.) na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (art. 46 ust. 2a u.f.i.).
  • W toku postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych Komisja bada, czy podmiot, który zamierza prowadzić licencjonowaną działalność, daje rękojmię zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy sekurytyzacyjnych. Podmiot prowadzący już działalność również jest do stosowania się do powyższych zasad.
  • Obowiązek przestrzegania przepisów u.f.i. i prowadzenia działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników funduszy sekurytyzacyjnych oraz przestrzegania zasad uczciwego obrotu spoczywa przed wszystkim na organach statutowych podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, tj. zarządzie (komplementariuszach spółki komandytowej, partnerach zarządzających) oraz radzie nadzorczej.
  • Wewnętrzna struktura organizacyjna serwisera musi zapewniać funkcjonowanie skutecznego nadzoru w podmiocie. W przypadku podmiotów nieposiadających rady nadzorczej szczególnie istotne jest wyodrębnienie w regulacjach wewnętrznych komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych na zlecenie TFI. Komórka ta powinna posiadać odpowiednie kompetencje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe) i narzędzia do sprawowania skutecznego nadzoru (np. dostęp do dokumentów podmiotu, sprawozdań finansowych).
  • Warunkiem uzyskania zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych jest odpowiedni przedmiot działalności w KRS, który musi obejmować całość czynności związanych z zarządzaniem tymi wierzytelnościami. Warunku tego nie spełnia wiele kancelarii prawnych, których przedmiot działalności ograniczony jest jedynie do „działalności prawniczej” oraz „działalności doradczej”.

Komentarz JustComply: mimo że stanowisko UKNF odnosi się do funduszy sekurytyzacyjnych, to obowiązki, na które zwraca uwagę – zachowanie zasad uczciwego obrotu oraz należyte zabezpieczenie interesów uczestników funduszy – dotyczą wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych i ciążą także na innych uczestnikach sektora funduszy inwestycyjnych, m.in. na depozytariuszu. Obowiązek sprawowania skutecznego nadzoru również ma uniwersalny charakter. Można zatem się spodziewać, iż KNF w ramach działań nadzorczych w stosunku do wszystkich typów funduszy będzie zwracać uwagę na przestrzeganie wskazanych wymogów.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.