Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Jak wdrożyć compliance według ISO 37301

01-06-2021

Wdrażanie compliance zgodnie z ISO 37301

Kolejna odsłona ISO Compliance, w której przybliżamy wszystkim zainteresowanym normę ISO 37301. W dzisiejszej, trzeciej części cyklu, skupimy się na krótkim omówieniu aspektów dotyczących wdrażania compliance. Przypomnijmy, że norma ISO 37301 jest zgodna z wymaganiami ISO dotyczącymi zharmonizowanej struktury norm dotyczących systemów zarządzania i składa się z 10 rozdziałów oraz załącznika. Przy czym pierwsze 3 rozdziały dotyczą zakresu normy i zdefiniowania pojęć jakimi posłużono się w dokumencie, a kolejne tj. 4-10 określają wymagania i zawierają wytyczne dotyczące tworzenia, rozwijania, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania zgodnością wewnątrz organizacji, i właśnie na tych rozdziałach skupimy się poniżej i w kolejnych artykułach.

Rozdział nr 4. Kontekst organizacji
Przede wszystkim celem tej klauzuli jest pokazanie i uświadomienie, iż na system zarządzania zgodnością ma wpływ wiele czynników, a rolą organizacji jest szczegółowa analiza swojego otoczenia i określenie, które czynniki zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, mogą wpływać na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych rezultatów w zakresie zgodności.

W tym celu organizacja powinna rozważyć szeroki zakres zagadnień takich jak:
– model biznesowy, charakter, wielkość i skalę złożoności działalności;
– charakter i zakres relacji biznesowych ze stronami trzecimi;
– kontekst prawny i regulacyjny;
– sytuację gospodarczą;
– kontekst społeczny, kulturowy i środowiskowy;
– strukturę wewnętrzną, zasady, procesy, procedury, dostępne zasoby oraz technologię;
– kulturę przestrzegania prawa.

Swoistym novum, przy identyfikacji obowiązków w organizacji w zakresie zgodności jest wskazówka do zastosowania zasady Pareto tj. najpierw należy określić najważniejszy obowiązek w zakresie zgodności, który jest istotny dla działalności danej organizacji, a następnie skupić się na wszystkich pozostałych.

Dodatkowo zaleca się stworzenie rejestru określającego wszystkie obowiązki organizacji w zakresie zgodności, który dodatkowo powinien zawierać informacje o zarządzaniu i monitorowaniu ich wykonywania oraz ocenie ryzyka.

Podstawą wdrożenia systemu zarządzania zgodnością jest ocena ryzyka braku zgodności oraz przydział odpowiednich i adekwatnych zasobów i procesów do zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem braku zgodności. W zakresie zgodności wyróżnia się ryzyko rezydualne oraz ryzyko inherentne, gdzie ryzyko inherentne odnosi się do wszystkich ryzyk zgodności, na jakie narażona jest organizacja w stanie niekontrolowanym bez odpowiednich środków postępowania w przypadku ryzyka braku zgodności. Ryzyko inherentne to ryzyko zgodności, które nie jest skutecznie kontrolowane przez istniejące środki zarządzania ryzykiem braku zgodności w organizacji. Podczas przeprowadzania oceny ryzyka, należy postępować zgodnie z wytycznymi ISO 31000 i zwrócić uwagę na odpowiednie techniki (jak szczegółowo opisano w IEC 31010).

Rozdział nr 5. Przywództwo

Skuteczny system zarządzania zgodnością wymaga zaangażowania ze strony organu zarządzającego i kadry kierowniczej. Aktywne i widoczne wsparcie dla ustanowienia i utrzymania systemu zarządzania zgodnością zostało uznane za podstawowy sposób okazania zaangażowania przez ww. osoby.

ISO 37301, w porównaniu do ISO 19600, w rozdziale 5 dotyczącym przywództwa, dodatkowo zawiera podrozdział o nawie „kultura compliance” oraz „zarządzanie zgodnością”. Podrozdział dotyczący kultury compliance był już obecny w ISO 19600 w rozdziale 7 dotyczącym komunikacji/wsparcia, ale z uwagi na rolę jaką odgrywa organ zarządzający oraz wyższa kadra menadżerska w szerzeniu kultury compliance nie jest zaskoczeniem, iż został on przeniesiony do rozdziału nr 5.

Dodatkowo, obok czynników wspierających budowanie kultury compliance dodano zalecenie w zakresie:
a) mierzalności kultury zgodności;
b) zwracania się do całego personelu o opinie, w zakresie postrzegania przestrzegania zgodności przez wyższą kadrę kierowniczą i organ zarządzający;
c) ustanowienia planów działania na podstawie wyników wskaźników kultury compliance organizacji.

Ww. może oznaczać nowe obowiązki dla komórki compliance i dodanie do oceny ryzyka braku zgodności oceny ryzyka kultury compliance w organizacji.

Informacje na temat zarządzania zgodnością również pojawiły się już w ISO 19600, lecz nie jako osobny podrozdział, ale jako opis systemu zarządzania zgodnością.

Zgodnie z nowym ISO zarządzanie zgodnością opiera się na następujących podstawowych zasadach:
a) komórka ds. zgodności powinna mieć bezpośredni dostęp do organu zarządzającego i najwyższego kierownictwa. Przy czym jeśli zajdzie taka potrzeba pracownicy komórki mogą ominąć innych członków organizacji i bezpośrednio komunikować się z osobą lub osobami z największym autorytetem do działania. Komunikacja powinna być systematyczna i zaplanowana.
b) komórka ds. zgodności powinna być niezależna i móc działać bez ingerencji ze strony kierownictwa.
c) komórka ds. zgodności powinna mieć autorytet i jej raporty nie mogą być zmieniane przez przez osoby, którym podlega. Komórka ds. zgodności powinna mieć „głos przy stole” aby móc popierać i zgłaszać wszelkie obawy dotyczące zgodności.
d) komórka ds. zgodności powinna mieć odpowiednie zasoby, w tym dostęp do technologii aby móc wspierać organizację w osiąganiu celów w zakresie zgodności.

Zachęcamy Państwa do udziału w warsztacie podczas którego skupimy się na kwestiach wdrażaniach compliance zgodnie z normą ISO 37301 szczegóły w linku: wdrażanie compliance JustComply

 

 

#Akademia Compliance
#audyt compliance
#compliance officer
#gdzie nauczyć się compliance
#ISO37301
#ISOcompliance
#jak nauczyć się compliance
#JustComply #ISO37301 #noweISO19600 #wdrożeniecompliance #systemzgodności #analizaISO37301
#profesjonalny compliance
#profesjonalny compliance officer
#system zgodności
#wdrażanie compliance
#wdrożenie zgodności
jak wdrożyć compliance
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.