Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

JustComply na seminarium poświęconym rejestracji CI w KDPW

31-05-2019

21 maja 2019 roku odbyło się zorganizowane przez KDPW oraz IZFIA seminarium poświęcone zmianom w prawie w zakresie obowiązku rejestracji niepublicznych papierów wartościowych. Na seminarium zostały po krótce omówione tematy związane z rejestracją certyfikatów inwestycyjnych z udziałem agenta emisji, relacją emitenta z KDPW oraz z agentem emisji/agentem płatniczym, rolą agenta płatniczego w obsłudze zdarzeń korporacyjnych, raportowaniem o emisjach, publikacją danych o zadłużeniu emitentów oraz nowych rozwiązaniach komunikacyjnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, informacje przekazane podczas spotkania.

Od 1 lipca 2019 roku każdy emitent papierów wartościowych będzie musiał zawrzeć umowę z KDPW. W tym celu emitent będzie zobowiązany do złożenia stosownego wniosku w formie elektronicznej a potwierdzeniem zawarcia umowy będzie uchwała zarządu KDPW.

Obowiązkiem emitenta będzie również zawarcie umowy z agentem emisji. Emitent może wskazać kilku agentów emisji. Ważne jest jednak aby wskazanie agenta/agentów emisji nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem procesu rejestracji papierów wartościowych, ponieważ w przeciwnym razie agent emisji nie będzie mógł działać w imieniu emitenta przed KDPW.

W nowym regulaminie KDPW, który ma pojawić się na stronie internetowej KDPW jeszcze pod koniec maja, wyróżniono również funkcję agenta płatniczego. Funkcja agenta płatniczego jest związana z realizacją zdarzeń korporacyjnych np. wykupem certyfikatów inwestycyjnych. Emitent nie będzie miał obowiązku ustanawiania agenta płatniczego, jednakże w takim wypadku emitent będzie zobowiązany do bezpośredniego komunikowania się z KDPW.

Zgłoszenie agenta płatniczego będzie przebiegało w ten sam sposób co zgłoszenie agenta emisji, przy czym funkcję agenta emisji i agenta płatniczego może pełnić ta sama instytucja. Dodatkowo podczas seminarium potwierdzono, że funkcję agenta płatniczego może pełnić dowolny uczestnik KDPW, który w przeciwieństwie do agenta emisji nie musi posiadać zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych. Zarówno agenci emisji jak i agenci płatniczy mogą reprezentować wielu emitentów.

Agent emisji jako podmiot uprawniony do składania dokumentów dot. rejestracji papierów wartościowych, będzie składał wniosek do KDPW w formie formularza dostępnego na stronie KDPW. Do wniosku nie będą dołączane żadne dokumenty. W formularzu agent emisji będzie musiał wskazać konto sponsora emisji. Dodatkowo sam agent emisji będzie musiał posiadać uprawnienie w zakresie tego typu uczestnictwa.

W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów prawa, potwierdzeniem zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych będzie informacja umieszczana na stronie internetowej KDPW, a nie jak dotychczas uchwała zarządu. Kolejną zmianą ogłoszoną podczas seminarium jest sposób fakturowania. Faktura za usługę rejestracji będzie bowiem wystawiana przez KDPW na emitenta, a nie jak wcześniej wskazywano na agenta emisji.

Jak wskazano powyżej, realizacją zdarzeń korporacyjnych będzie zajmował się agent płatniczy lub sam emitent. Brak agenta płatniczego w przypadku wykupu będzie oznaczał obowiązek przekazania środków na wykup na rachunek KDPW przez emitenta. Natomiast w sytuacji obsługi procesu wykupu przez agenta płatniczego takiego obowiązku nie będzie. KDPW samo pobierze środki z rachunku agenta płatniczego, po uprzednim uzyskaniu od niego potwierdzenia. Brak potwierdzenia uniemożliwi KDPW wykonanie przelewów go obciążających.

Dodatkowo z dniem 30 września 2019 roku komunikacja z KDPW w formie papierowej ma zostać zastąpiona komunikacją elektroniczną na każdej płaszczyźnie.

Na koniec seminarium uczestnicy zadawali pytania, które dotyczyły różnych praktycznych kwestii od obowiązku posiadania kodów ISIN przy każdej emisji (będzie taki obowiązek, natomiast wbrew krążących opinii kody ISIN będą wydawane nieodpłatnie), aż po obowiązki podatkowe. Wiele kontrowersji wzbudziło również pytanie, o to w jaki sposób fundusz będzie mógł kontrolować listę uczestników. W tym zakresie padło kilka pomysłów, mianowicie fundusz może zobowiązać agenta emisji tj. w umowie z nim, do przekazywania informacji o zmianach w rejestrze uczestników lub ewentualnie w swoim statucie wprowadzić zapis o obowiązku informowania funduszu przez uczestników o zdarzeniach prowadzących do zbycia lub nabycia certyfikatów.

Ww. informacje, przekazane przez KDPW, są zgodne z nowym projektem Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, który pojawił się na stronie CRL 23 maja 2019 roku.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.