Co to jest compliance?

tile1

COMPLIANCE W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W gąszczu stale zmieniających się przepisów, które przynoszą ze sobą szereg konsekwencji w dotychczasowym sposobie funkcjonowania firm, nietrudno znaleźć firmy, które w związku z niedostosowaniem swoich działań do nowych regulacji, poniosły dotkliwe straty, nie tylko materialne, ale też wizerunkowe.

Sposobem na zapobieganie ewentualnych problemów jest ciągłe monitorowanie zmian prawnych, analiza podejmowanych przez firmy działań biznesowych, planowanych przedsięwzięć i wyznaczanych celów operacyjnych z punktu widzenia zgodności z wewnętrznymi procedurami i obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jednakże należy mieć na uwadze, że usługa compliance nie polega tylko i wyłącznie na monitorowaniu regulacji prawnych i analizie dokumentów korporacyjnych pod kątem ich zgodności z prawem, ale również, a może przede wszystkim, ma na celu wskazanie i wdrożenie prawidłowych a zarazem optymalnych rozwiązań prawnych dla firm, dostosowanych do specyfiki branży oraz skali działalności.
Każda działalność, niezależnie od formy prowadzenia, wymaga ciągłego śledzenia zmieniającego się prawa, dlatego obsługujemy domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), banki, pośredników finansowych, agentów firm inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), instytucje płatnicze, a także inne podmioty działające na rynku usług finansowych.


tile1

WDRAŻANIE COMPLIANCE

Co to jest compliance?
Compliance to zapewnienie zgodności działania firmy z prawem, wytycznymi organów nadzoru, praktykami rynkowymi z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia biznesu w danej branży.

Usługa compliance polega na dokonaniu przeglądu struktury przedsiębiorstwa i zlokalizowaniu ewentualnych problemów lub ryzyka naruszeń prawna. Compliance powinien współpracować z biznesem bowiem jego rola polega na wprowadzaniu zmian mających na celu udoskonalenie, usprawnienie prowadzenia biznesu w sposób zgodny nie tylko z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa lecz także z szeregiem norm oraz postaw etycznych, które stanowią nieformalnie obowiązujące prawo danej branży.

Jak wdrożyć compliance?
Założenia polityki compliance w organizacji konstruuje się w oparciu o analizę przedsięwzięć biznesowych, celów operacyjnych oraz dokumentacji wewnętrznej. Wyniki takiej analizy pozwalają na przygotowanie i wdrożenie w firmie optymalnego systemu compliance dostosowanego do specyfiki branży oraz skali działalności (optymalizacja kosztowa).


tile2

REGULACJE WEWNĘTRZNE

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie aktualizacji regulacji wewnętrznych firmy w związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym. Wspieramy firmy w procesach tworzenia i wdrażania dostosowanych do ich specyfiki wewnętrznych procedur, regulaminów, polityk i instrukcji.


tile4

ISO 19600

ISO 19600 to międzynarodowy standard zawierający wytyczne, które stanowią wsparcie dla firm w definiowaniu, rozwoju, ocenie i utrzymaniu systemu zarządzania zgodnością  – compliance. Norma ISO 19600 skupia w sobie zarządzanie zgodnością i zarządzanie ryzykiem w sposób kompleksowy i ujednolicony. Standard ISO 19600 może zostać wprowadzony w każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności. Zaletą ISO 19600 jest elastyczność i proporcjonalność – inne wymogi stawiane są korporacjom, a inne MŚP, które nie powinny obawiać się przeciążenia obowiązkami.

Wypełnienie wymogów ISO 19600 stanowi gwarancję profesjonalizmu w zarządzaniu domem maklerskim, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, instytucją płatniczą, ASI, funduszem VC/PE przede wszystkim poprzez budowanie jej wiarygodności w dla potencjalnych klientów,  kontrahentów lub organów nadzoru.

Więcej informacji na temat wdrożenia ISO 19600 w Państwa firmie uzyskają Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami compliance: biuro@justcomply.pl lub dzwoniąc pod numer 22  308 12 12

tile3

WSPARCIE NA SZCZEBLU ZARZĄDCZYM

Wspieramy zarządy, rady nadzorcze i komitety w podejmowaniu wymaganych czynności związanych z zapewnieniem zgodności z regulacjami, m.in. w opracowaniu sprawozdań i raportów.


tile4

KONSULTING ROZWIĄZAŃ IT

Prowadzimy kompleksowe doradztwo i audyt przy wdrożeniach nowych systemów informatycznych z punktu widzenia ich zgodności z wytycznymi IT KNF. Nasz zespół audytorów posiada duże doświadczenie w tym zakresie, zdobyte podczas współpracy z największymi bankami i firmami inwestycyjnymi, oraz międzynarodowe certyfikaty (CISA, COSMO, COBIT) potwierdzające ww. kompetencje.


tile4

WDROŻENIE MiFID II / MiFIR

Pakiet MiFID II / MiFIR wprowadza wiele zmian, w szczególności nakłada wiele nowych obowiązków na uczestników obrotu instrumentami finansowymi. Domy maklerskie, agenci firm inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne powinny dokonać kompleksowego przeglądu swoich polityk, strategii i regulaminów wewnętrznych pod kątem ich zgodności z nowymi regulacjami, wprowadzić niezbędne zmiany oraz odpowiednio przeszkolić pracowników.

JustComply oferuje Państwu wsparcie w implementacji pakietu MiFID II / MiFIR. Proponujemy dokonanie analizy luki, czyli identyfikację obszarów wymagających zmian, propozycje zmian w w dokumentacji wewnętrznej oraz dokumentacji dla klientów, a także przeprowadzenie warsztatów dla pracowników firmy inwestycyjnej oraz wykonanie audytu compliance (audyt powdrożeniowy). Każdy z wskazanych powyżej elementów projektu wdrożenia MiFID II/MIFIR może stanowić przedmiot odrębnego zlecenia, w sposób najbardziej optymalny dla Państwa optymalizować koszty implementacji w Państwa firmie. Każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie, aby dostosować się do Państwa potrzeb.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close